REGULAMIN KONKURSU: Mały prezent dla Ziemi z Kormoranem

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady udziału w Konkursie oraz zasady jego przebiegu, nadzoru nad jego prawidłowym przeprowadzeniem oraz procesu reklamacyjnego (dalej: „Regulamin”).
 2. Konkurs prowadzony jest pod nazwą “Mały prezent dla Ziemi z Kormoranem” (dalej: „Konkurs”).
 3. Organizatorem konkursu jest Browar Kormoran Sp. z o.o., Al. Gen. Wł. Sikorskiego 2, 10-057 Olsztyn, tel. 89 534 97 06, REGON 510304567, NIP 7391016344 (dalej: „Organizator”).
 4. Konkurs przeprowadzany będzie na profilu @BrowarKormoran znajdującym się ̨ na portalu społecznościowym Facebook® na stronie internetowej https://www.facebook.com/BrowarKormoran (dalej: „Strona konkursu”).
 5. Konkurs odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 6. Czas trwania konkursu obejmuje okres od dnia 7 grudnia 2021 do dnia 7 stycznia 2022 do godz. 23:59. Okres ten nie obejmuje wydania nagród i ewentualnej procedury reklamacyjnej.
 7. Zgłoszenia przesłane po terminie określonym w ust. 6 powyżej nie będą brane przez Organizatora pod uwagę.
 8. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, zarządzany ani powiązany z podmiotami będącymi właścicielami serwisu społecznościowego Facebook®. Serwis Facebook® nie ponosi odpowiedzialności za Konkurs. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane jedynie do Organizatora, a nie powinny być kierowane do innych osób, w szczególności nie powinny być kierowane do właściciela lub administratora serwisu społecznościowego Facebook®.
 9. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz.U.2018.165 z późn. zm.).
 10. Konkurs ma niepubliczny charakter i skierowany jest wyłącznie do użytkowników serwisu Facebook, którzy polubili Fanpage @BrowarKormoran.
 11. Ze względu na swój niepubliczny charakter, Konkurs nie stanowi reklamy ani promocji publicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U.2016.487 z późn. zm.), a celem Konkursu jest nagradzanie osób, które najlepiej wykonały określone w ramach Konkursu zadania konkursowe, na zasadach i warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
 12. Udział w Konkursie jest dobrowolny.
 13. Uczestnik przed przystąpieniem do Konkursu powinien zapoznać się z treścią Regulaminu. Uczestnik, przystępując do konkursu, zobowiązuje się do przestrzegania zawartych w Regulaminie zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
 14. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek, oraz portalu Facebook®, chyba że można mu przypisać winę umyślną.

§ 2 ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. Uczestnikiem niniejszego Konkursu może być osoba fizyczna, będąca konsumentem w rozumieniu art. 221  i 3855 kodeksu cywilnego (t.j. Dz.U.2017.459 z późn. zm.), która podczas trwania konkursu spełnia następujące warunki:
 • jest osobą pełnoletnią;
 • posiada miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;
 • zaakceptowała postanowienia niniejszego Regulaminu
 • posiada pełną zdolność do czynności prawnych (dalej: „Uczestnik”).
 1. Zgłoszenie udziału w Konkursie musi być dokonane w sposób wskazany w Regulaminie. Niespełnienie któregokolwiek z warunków zgłoszenia udziału spowoduje jego nieważność.
 2. W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, przy wykorzystaniu własnego konta osobistego  w serwisie Facebook. Niedopuszczalne jest tworzenie kont i dokonywanie zgłoszeń konkursowych w imieniu osób trzecich, ani za pośrednictwem ich kont. Organizator zastrzega, że w takich przypadkach Organizatorowi przysługuje prawo wykluczenia Uczestnika z Konkursu i odmowy przyznania mu nagrody w Konkursie.
 3. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora na podstawie umowy o pracę, współpracujący na podstawie umowy zlecenia, czy świadczący usługi na rzecz firmy Browar Kormoran sp. z o.o. (osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą) lub w na innych zasadach świadczące pracę na rzecz Browar Kormoran sp. z o.o..
 4. W przypadku wykrycia działań́ niezgodnych z Regulaminem, prób wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, w szczególności poprzez zakładanie fikcyjnych profili prywatnych w serwisie Facebook lub korzystanie z dodatkowego oprogramowania w celu manipulowania udziałem w Konkursie wynikiem Konkursu, Uczestnik może zostać ́wykluczony z Konkursu.
 5. Organizator w każdym czasie i na każdym etapie Konkursu jest uprawniony do kontroli zdolności Uczestnika do uczestnictwa w Konkursie oraz spełniania przez niego warunków określonych w Regulaminie. Uprawnienia te mogą być realizowane bezpośrednio przez Organizatora lub komisję konkursową, w szczególności poprzez wezwanie Uczestnika do złożenia dodatkowych wyjaśnień lub oświadczeń, żądanie uzupełnienia dotychczas przedstawionych danych lub podania dodatkowych danych niezbędnych dla celów udziału w Konkursie oraz dostarczenia dokumentów pozwalających na weryfikację zdolności do uczestnictwa w Konkursie lub spełniania warunków określonych w Regulaminie.
 6. W razie nieuzasadnionej odmowy lub zaniechania wykonania obowiązków nałożonych na Uczestnika zgodnie z punktem powyżej, Organizator zastrzega sobie możliwość wykluczenia Uczestnika z Konkursu, co będzie skutkować jednoczesnym wygaśnięciem prawa do nagród przewidzianych Regulaminem.

§ 3 KOMISJA KONKURSOWA

 1. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz wyłonienia Zwycięzców Konkursu, Organizator powoła komisję konkursową (dalej: „Komisja”).
 2. W skład Komisji wejdą 2 osoby wskazane przez Organizatora.
 3. Komisja wybierze 30 zgłoszeń konkursowych. Dokonując wyboru Komisja będzie brała pod uwagę:
  – pomysłowość wykorzystania opakowań po piwie z Browaru Kormoran (butelek, kapsli, etykiet, ozdobnych tub etc.);
  – praktyczność i funkcjonalność pokazanych rozwiązań;
  – estetykę zdjęcia/filmu i komunikatywność przekazu;
  – zgodnością z postanowieniami Regulaminu.

§ 4 ZASADY PRZEPROWADZENIA KONKURSU

 1. W celu wzięcia udziału w Konkursie, Uczestnik powinien w czasie jego trwania spełnić łącznie warunki określone w Regulaminie, w szczególności:
  – posiadać własne konto w internetowym portalu społecznościowym Facebook prowadzone zgodnie z regulaminem serwisu;
  – mieć ukończony 18 rok życia;
  – zapoznać się i zaakceptować postanowienia Regulaminu;
  – zgłosić udział w Konkursie oraz znaleźć sposób na kreatywne i praktyczne wykorzystanie opakowań po piwie z Browaru Kormoran – butelek, kapsli, etykiet, ozdobnych tub etc. (dalej „Zadanie konkursowe”);
  – opublikować zdjęcie/film pokazujące kreatywne sposoby na wykorzystanie opakowań po piwie Browaru Kormoran w komentarzu pod postem na Stronie Konkursowej, lub przesłać zdjęcie/film do Organizatora w wiadomości prywatnej za pośrednictwem portalu Facebook lub pocztą elektroniczną na adres: kontakt@browarkormoran.pl w terminie określonym przez Regulamin;
  – zapoznać się z treścią obowiązku informacyjnego oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych tj. imię i nazwisko/nick Uczestnika na potrzeby realizacji jego udziału w Konkursie zgodnie z § 7 Regulaminu.
 2. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika Regulaminu Konkursu  w całości. Jednocześnie Uczestnik poprzez wykonanie Zadania konkursowego i jego przesłanie w sposób określony w Regulaminie wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji konkursu oraz potwierdza zapoznanie się z treścią obowiązku informacyjnego zawartego w § 7 Regulaminu.
 3. Organizator zastrzega prawo do do wykluczenia z Konkursu Uczestnika oraz usuwania  z Konkursu wyników, w szczególności w następujących przypadkach:
  – naruszenia jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym w szczególności: dóbr osobistych i praw autorskich;
  – gdy wyniki zostały uzyskane dzięki oszustwom wobec Organizatora lub innych Uczestników Konkursu;
  – gdy odpowiedzi zawierają wulgaryzmy, treści obraźliwe, polityczne, propagandowe, religijne lub treści sprzeczne z prawem oraz naruszające jakiekolwiek prawa osób trzecich, w tym w szczególności dobra osobiste i prawa autorskie oraz gdy uczestnik nie posiada praw autorskich lub praw zależnych do Zadania konkursowego i jego wszystkich elementów w zakresie wskazanym w Regulaminie;
  – gdy odpowiedzi zawierają treści, które mówią lub nakłaniają do prowadzenia pojazdów mechanicznych pod wpływem alkoholu; treści łączące spożywanie alkoholu z aktywnością fizyczną; treści zachęcające do nadmiernego spożycia alkoholu.
 4. Uczestnicy mogą zadawać ewentualne pytania dotyczące Konkursu oraz jego przebiegu wysyłając e-mail kontakt@browarkormoran.pl

§ 5 NAGRODY

 1. Nagrodą w Konkursie jest piwo z najmniejszej serii piwnej w Browarze Kormoran, czyli Cornus Lupus Cider BA by Kwaśne Jabłko (dalej: Nagroda). To piwo, w którym żywa jest idea niemarnowania tego co cenne. Wszak beczka, w której leżakowało była używane wpierw w winiarni, następnie w cydrowni, by skończyć w browarze, gdzie nadała piwu wyjątkowych cech.
 2. Spośród odpowiedzi na Zadanie konkursowe, Komisja, biorąc pod uwagę kryteria określone w § 3 ust. Regulaminu, wybierze 30 zwycięzców (dalej „Zwycięzca”). Każdy ze Zwycięzców otrzyma nagrodę w postaci 1 butelki  piwa Cornus Lupus Cider BA by Kwaśne Jabłko.
 3. Zwycięzcom Konkursu nie przysługuje prawo wymiany Nagród na gotówkę ̨ani na nagrodę ̨innego rodzaju.
 4. Zwycięzcy nie przysługuje prawo zastrzegania szczególnych cech nagród, takich, jak np. kolor, wielkość, kształt czy rodzaj nagrody. Wszystkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych dotyczących niniejszego Konkursu mają charakter poglądowy.
 5. Zwycięzca Konkursu nie może zrzec się części Nagrody, zrzeczenie się części Nagrody oznacza zrzeczenie się całości Nagrody.
 6. Uczestnik może brać udział w Konkursie kilkakrotnie, przy czym może wygrać w danym Konkursie wyłącznie jedną Nagrodę.
 7. Z tytułu uczestnictwa w Konkursie nie przysługuje zwrot kosztów ani innych poniesionych przez Uczestnika wydatków.
 8. Zwycięzcy Konkursu nie mogą przenieść prawa do uzyskania Nagród na osoby trzecie.

§ 6 POWIADOMIENIE O WYGRANEJ

 1. Powiadomienie Zwycięzców nastąpi w ciągu 7 dni roboczych od dnia zakończenia Konkursu w formie wiadomości prywatnej przesłanej za pośrednictwem portalu Facebook lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 2. Wydanie Zwycięzcom nagród w ramach Konkursu jest uzależnione od prawidłowego oraz kompletnego podania danych Zwycięzcy w terminie 5 dni od dnia wysłania przez Organizatora informacji o wygranej.
 3. Nagroda zostanie przesłana na wskazany adres na terenie Polski w formie przesyłki kurierskiej. Nagroda może zostać wydana po uprzednim zweryfikowaniu przez kuriera pełnoletniości Zwycięzcy poprzez okazanie dowodu tożsamości.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z powodu niemożności powiadomienia Zwycięzcy  o wygranej w wypadku podania przez Zwycięzcę błędnych danych kontaktowych lub z innych powodów, takich jak trwałe problemy techniczne związane z wybraną formą komunikacji.
 5. Z uwagi na ogólnopolski charakter Konkursu, Organizator oświadcza, że nie wysyła nagród na adres znajdujący się poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 6. Niewypełnienie lub nieprawidłowe (niekompletne, niezgodne z rzeczywistością, błędne) podanie danych przez Zwycięzcę zwalnia Organizatora z obowiązku wydania danej nagrody, a niewydana nagroda wraca do dyspozycji Organizatora.
 7. Nagroda nieodebrana przez Zwycięzcę przepada i pozostaje własnością Organizatora.

§ 7 PRZETWARZANIE I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Browar Kormoran Sp. z o.o., Al. Gen. Wł. Sikorskiego 2, 10-057 Olsztyn, tel. 89 534 97 06, REGON 510304567, NIP 7391016344.
 2. Prawidłowe wykonanie Zadania konkursowego jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu bez konieczności składania odrębnych oświadczeń w tym przedmiocie i jest równoznaczne ze złożeniem przez Uczestnika następującego oświadczenia i zobowiązania:
  “w razie wygrania nagrody wyrażam zgodę na opublikowanie na fanpage Organizatora z imienia i nazwiska lub pseudonimu, pod którym występuje w serwisie Facebook”
 3. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”) informujemy, iż:
  – Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Browar Kormoran Sp. z o.o., REGON 510304567, NIP 7391016344
  – Dane osobowe podane przez Uczestników Konkursu będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, w tym rozpatrzenia reklamacji oraz, w przypadku zwycięzców, wydania nagród i wypełnienia obowiązków podatkowych, a podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda osoby, której dane dotyczą, o której mowa w § 8 pkt 1 (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), przepisy prawa podatkowego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w przypadku działań marketingowych.
 4. W celach określonych powyżej będą przetwarzane w szczególności następujące dane osobowe
  – Uczestników Konkursu: login Facebookowy, FB ID;
  – Zwycięzców Konkursu: adres e-mail, login Facebookowy, FB ID, imię, nazwisko,, adres do wysłania nagrody na terytorium RP, nr telefonu;
  – osób składających reklamację: imię, nazwisko, adres e-mail, adres do korespondencji.
 5. Dane osobowe Uczestników (z wyłączeniem danych Zwycięzców Konkursu) zostają usunięte w terminie do roku po zakończeniu Konkursu. Dane osobowe Zwycięzców Konkursu zostają usunięte niezwłocznie po upływie 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym kończy się Konkurs.
 6. Z zastrzeżeniem warunków określonych w przepisach RODO Uczestnikowi Konkursu przysługują następujące prawa:
  – prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w tym sprzeciwu wobec profilowania do celów marketingu bezpośredniego
  – prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;
  – prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych Uczestnika Konkursu narusza przepisy RODO.
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

§ 8. PRAWO WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ DO PRAC

 1. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik jednocześnie oświadcza, że jest wyłącznym twórcą Pracy Konkursowej w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1191, ze zm., „Ustawa”) oraz, że przysługują mu pełne autorskie prawa majątkowe do Pracy Konkursowej wraz z ewentualnymi zezwoleniami na rozpowszechnianie utrwalonych na zgłaszanej Pracy Konkursowej wizerunków Uczestnika oraz osób trzecich.
 2. Organizator, w zamian za prawo uczestnictwa w Konkursie, nabywa od Uczestnika prawo do korzystania poprzez publikację w Internecie, na zasadzie licencji wyłącznej, ze zgłoszonej przez Uczestnika w ramach Konkursu Pracy Konkursowej opublikowanej na fanpage Organizatora, będącej utworem w rozumieniu Ustawy, w celu przeprowadzenia Konkursu oraz zezwolenie na rozpowszechnianie utrwalonych na zgłaszanej Pracy Konkursowej wizerunków osób.
 3. Organizator, działając na podstawie art. 921 § 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964r., Nr 16, poz. 93 ze zm.), zastrzega, że z chwilą wydania Nagrody Zwycięzcy, nabywa pełne, w tym autorskie prawa majątkowe i prawa zależne, prawa do nagrodzonych Prac Konkursowych stanowiących utwór, na wszystkich polach eksploatacji znanych w chwili wydania Nagrody Zwycięzcy, w tym wymienionych w art. 50 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, bez jakichkolwiek ograniczeń terytorialnych czy też ilościowych, co w szczególności obejmuje następujące pola eksploatacji:
  – w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu oraz jego opracowań – wytwarzanie dowolną techniką, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
  – w zakresie obrotu oryginałami utworu oraz jego opracowaniami albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzania do obrotu, użyczania lub najmu oryginału albo egzemplarzy,
  – w zakresie rozpowszechniania utworu oraz jego opracowań w sposób inny niż opisany powyżej – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, publiczne udostępnienie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, nadawanie za pośrednictwem stacji telewizyjnych naziemnych, w tym za pośrednictwem satelity, multiplexu, reemitowanie, rozpowszechnianie w prasie, w sieci Internet, na plakatach oraz we wszelkich innych formach komunikacji, promocji, reklamy, oznaczania i produkcji towarów,
  – wykorzystanie we wszelkich formach komunikacji, promocji lub reklamy, w szczególności w charakterze materiału reklamowego lub promocyjnego, w charakterze elementu materiałów reklamowych lub promocyjnych takich jak ogłoszenia prasowe, reklamy zewnętrzne, filmy reklamowe, reklamy radiowe, materiały POS, rozpowszechnianie w sieci Internet.
 4. Organizator zastrzega, że z chwilą wyłonienia nagrodzonych Prac Konkursowych, nabywa pełne prawa do dokonywania przeróbek, skrótów, montażu oraz innych ingerencji w nagrodzoną pracę.
 5. Zwycięzca upoważnia Organizatora do realizowania przysługujących mu osobistych autorskich praw w zakresie anonimowego rozpowszechniania nagrodzonej Pracy Konkursowej, w zakresie decydowania o jej pierwszym publicznym udostępnieniu oraz sprawowania nadzoru nad sposobem korzystania z Pracy Konkursowej. Uczestnik zobowiązuje się też, że nie będzie autorskich praw osobistych do Pracy Konkursowej wykonywał.
 6. Organizator jest uprawniony do korzystania z utrwalonego na Pracy Konkursowej wizerunku Uczestnika i innych osób w sposób umożliwiający korzystanie z Pracy zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
 7. Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z określonym w Regulaminie celem, dla którego nagrodzone Prace Konkursowe zostaną wykorzystane oraz że wyraża zgodę na takie wykorzystanie Prac Konkursowych przez Organizatora.
 8. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność względem Organizatora w przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie roszczeń lub pociągnięcia Organizatora do odpowiedzialności w związku z wykorzystaniem przez Pracy Konkursowej, do której prawa nabył na mocy Regulaminu.
 9. Z uwagi na to, że rezultatem udziału w Konkursie może być przyznanie Uczestnikowi Nagrody na zasadach opisanych w Regulaminie, z tytułu udzielenia licencji lub przeniesienia praw nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie

§ 9. REKLAMACJE

 1. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo do składania reklamacji w czasie trwania Konkursu oraz po jego zakończeniu, jednak nie później niż w terminie 30 dni od zakończenia Konkursu (decydująca jest data wpływu reklamacji).
 2. Reklamacje należy zgłaszać drogą listową (listem poleconym) z dopiskiem “Mały prezent dla Ziemi z Kormoranem” na adres Organizatora lub poprzez pocztę elektroniczną wysyłając e-mail na adres kontakt@browarkormoran.pl „Mały prezent dla Ziemi z Kormoranem”
 3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 14 (słownie: czternastu) dni roboczych od daty ich otrzymania. O decyzji Organizatora Uczestnik zostanie poinformowany pocztą elektroniczną lub listem poleconym wysłanym na adres podany w reklamacji.
 4. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres osoby składającej reklamację oraz opis przyczyn lub powodów reklamacji, a także oczekiwany sposób jej rozpatrzenia.
 5. Reklamacje będą rozpatrywane przez komisję reklamacyjną powołaną przez Organizatora.

§ 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych i reklamowych mają jedynie charakter pomocniczy. Informacjami wiążącymi są postanowienia Regulaminu.
 2. Uczestnik, biorąc udział w Konkursie, wyraża zgodę na treść Regulaminu i zobowiązuje się stosować do jego postanowień.
 3. Regulamin jest dostępny przez czas trwania Konkursu na stronie www.browarkormoran.pl oraz w siedzibie Organizatora.
 4. Wszelkie informacje na temat Konkursu można uzyskać kontaktując się z Organizatorem poprzez Fanpage lub przez pocztę elektroniczną kontakt@browarkormoran.pl.

Strona zawiera materiały przeznaczone dla osób pełnoletnich.

Czy masz ukończone 18 lat???