Projekty unijne

Komunikat 1

Przedsiębiorstwo Browar Kormoran spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt pt. „Wdrożenie innowacji produktowej w wyniku implementacji prac B+R w przedsiębiorstwie Browar Kormoran Sp. z o.o.”, który jest współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2014-2020, oś 1: Inteligentna Gospodarka Warmii i Mazur, działanie 1.5: Nowoczesne firmy, poddziałanie: 1.5.1 Wdrożenie wyników prac B+R.

Wartość projektu: 6 617 801,35 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 3 545 635.03 PLN

Cel projektu:

Celem projektu jest wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa Browar Kormoran Sp. z o.o. poprzez wdrożenie innowacji produktowej w oparciu o wyniki prac B+R. Cel projektu zostanie osiągnięty dzięki zakupowi i instalacji linii rozlewniczej do piwa. Linia rozlewnicza zapewni możliwość wdrożenia wyników prac B+R oraz ulepszenie dotychczas oferowanych produktów.

Planowane efekty:

Efektem działań projektowych będzie wprowadzenie na rynek innowacji produktowej i procesowej oraz poprawa jakości oferowanych produktów podnoszące ich konkurencyjność.


Komunikat 2

Browar Kormoran spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt pt. „Dostosowanie procesu produkcyjnego w firmie Browar Kormoran Sp. z o.o. w celu odtworzenia tradycyjnych walorów oferowanych produktów”, który jest współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2014-2020, oś 1: Inteligentna Gospodarka Warmii i Mazur, działanie 1.5: Nowoczesne firmy, poddziałanie: 1.5.2 Odtwarzanie gospodarczego dziedzictwa regionu.

Wartość projektu: 1 135 889,63 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 662 140,54 PLN

Cel projektu:

W wyniku realizacji projektu nastąpi dostosowanie procesu produkcyjnego w celu odtworzenia tradycyjnych walorów oferowanych produktów, a co za tym idzie projekt przyczyni się do wzmacniania konkurencyjności i poszerzenie możliwości z zakresie rozwoju produktów i usług.

Planowane efekty:

Rezultatem działań będzie wzrost innowacyjności przedsiębiorstw na Warmii i Mazurach. Dzięki projektowi Browar Kormoran Sp. z o.o. poszerzy ofertę produktów bazujących na dziedzictwie gospodarczym regonu.


Komunikat 3

Browar Kormoran spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt pt. „Utworzenie Działu Badawczo-Rozwojowego w firmie Browar Kormoran Sp. z o.o.”, który jest współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2014-2020, oś 1: Inteligentna Gospodarka Warmii i Mazur, działanie 1.2: Innowacyjne firmy, poddziałanie: 1.2.1 Działalność B+R przedsiębiorstw.

Wartość projektu: 1 258 176,70 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 699 900,00 PLN

Cel projektu:

Głównym celem projektu jest wzrost innowacyjności firmy Browar Kormoran Sp. z o.o. w wyniku działalności badawczo-rozwojowej od 2019 roku i podniesienie konkurencyjności opartej o B+R.

Planowane efekty:

Rezultatem działań będzie wsparcie aktywności B+R przedsiębiorstwa Browar Kormoran Sp. z o.o.


W związku z planowaniem prac zmierzających do zakupu i montażu nowej linii rozlewniczej piwa, Browar Kormoran Sp. z o.o. przedstawia wstępne zapytanie dotyczące specyfikacji nowej linii.

Przedstawione oferty będą służyły do szacowania wartości zamówienia oraz wybrania rozwiązań najlepiej dostosowanych do potrzeb Browaru. Przedstawione oferty mogą dotyczyć całej linii rozlewniczej lub jej poszczególnych elementów (triblok, etykieciarka, kartoniarka-pakowarka, paletyzator). Warunkiem jest zapewnienie płynnej pracy całego układu.

Oferty można składać pocztą na adres Browaru Kormoran lub mailowo biuro@browarkormoran.pl do dnia 28 lutego br.

Specyfikacja: pobierz plik .pdf


Przedsiębiorstwo Browar Kormoran spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zrealizował projekt pt. “Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznej przez przedsiębiorstwo Browar Kormoran”, który jest współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2014-2020, oś 4: Efektywność energetyczna, działanie 4.1:  Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych

Cel projektu:

Celem głównym projektu jest zwiększenie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej z źródeł odnawialnych (energii słonecznej do produkcji prądu) w przedsiębiorstwie Browar Kormoran. Cel główny projektu zostanie osiągnięty poprzez realizację następujących celów szczegółowych:

  • Uruchomienie nowej elektrowni fotowoltaicznej o mocy 39,75 kW w 2017 roku w miejscowości Olsztyn.
  • Wyprodukowanie 37,830 MWh energii elektrycznej pochodzącej z OZE w 2018 roku;
  • Zmniejszenie emisji CO2 do atmosfery w 2018 roku o 13,16 ton/rok

Planowane efekty:

  • szacowany spadek emisji gazów cieplarnianych- 13.16 CO2 roku
  • produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych/nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE- 37.83 MWhe/rok.

Wartość projektu – 280 940,00 zł
Wkład Funduszy Europejskich – 193 800,00 zł

Dowodzik do kontroli!

Młodo wyglądasz... Musimy zweryfikować Twój wiek.
Czy masz już 18 lat???