Projekty unijne

Przedsiębiorstwo Browar Kormoran spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zrealizował projekt pt. “Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznej przez przedsiębiorstwo Browar Kormoran”, który jest współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2014-2020, oś 4: Efektywność energetyczna, działanie 4.1:  Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych

Cel projektu:

Celem głównym projektu jest zwiększenie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej z źródeł odnawialnych (energii słonecznej do produkcji prądu) w przedsiębiorstwie Browar Kormoran. Cel główny projektu zostanie osiągnięty poprzez realizację następujących celów szczegółowych:

  • Uruchomienie nowej elektrowni fotowoltaicznej o mocy 39,75 kW w 2017 roku w miejscowości Olsztyn.
  • Wyprodukowanie 37,830 MWh energii elektrycznej pochodzącej z OZE w 2018 roku;
  • Zmniejszenie emisji CO2 do atmosfery w 2018 roku o 13,16 ton/rok

Planowane efekty:

  • szacowany spadek emisji gazów cieplarnianych- 13.16 CO2 roku
  • produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych/nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE- 37.83 MWhe/rok.

Wartość projektu – 280 940,00 zł
Wkład Funduszy Europejskich – 193 800,00 zł

Dowodzik do kontroli!

Młodo wyglądasz... Musimy zweryfikować Twój wiek.
Czy masz już 18 lat???